Книги издательства "Экономпресс":Философия бизнеса в обществах переходного типа: монография / В. И. Орлов. – Минск : Экономпресс, 2012. – хii + 288 с. ISBN 978-985-7051-09-0
Тираж: 500 экз. Формат: 60х84/16
обложка
Орлов В.И.
Философия бизнеса в обществах переходного типа. [просмотров: 276 ]
В монографии проведен философский анализ социально-коммуникативных, экзистенциальных и иных аспектов частного предпринимательства. Автор рассматривает бизнес как специфический вид человеческой деятельности, раскрывает механизм его функционирования и исследует его социальные функции, показывает роль неформальной экономики в развитии предпринимательства. В целом работа посвящена поиску закономерностей развития предпринимательской деятельности и выявлению механизма торможения рыночной экономики в обществах переходного типа. Книга адресована научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам и студентам, занимающимся проблемами философии, социологии, политологии, экономической социологии.
11 р.
купить
Пра гаротнасць малых усходнеэўрапейскіх дзяржаваў / Iштван Бiбо ; пер. з венг. А. Храпавіцкага. – Мiнск : Эканомпрэс, 2012. – 108 с. ISBN 978-985-7051-08-3
Тираж: 500 экз. Формат: 60х84/16
переплет
Бiбо I.
Пра гаротнасць малых усходнеэўрапейскіх дзяржаваў. [просмотров: 161 ]
Іштван Бібо (1911–1979) – венгерскі палітычны дзеяч, правазнаўца і палітолаг, член-карэспандэнт Венгерскай акадэміі навук, міністр урада Імрэ Надзя, які быў звольнены і зняволены за сваю палітычную дзейнасць пасля падзеяў кастрычніка 1956 г. Гэтая невялічкая праца ўяўляе сабой папулярныя нарысы да асвятлення палітыка-прававых і гісторыка-этнічных рамак паўставання малых дзяржаваў на ўсходзе Эўропы, складанасці шляху да фармавання і прызнання з боку іншых народаў, пакручастасці іхнага лёсу. Аўтар не прэтэндуе на спецыфічную навуковасць выкладу, а прапануе хутчэй палемічны твор, які ўздымае агульныя праблемы шэрагу сучасных дзяржаваў-нацыяў.
5.5 р.
купить
Дысiдэнты права: пра «аксамітныя рэвалюцыі» 1989 года, спосабы легітымацыі, фікцыі легальнасці і сучасную версію грамадскае дамовы / Іржы Пржыбань ; пер. з анг. П. Баркоўскага. – Мiнск : Эканомпрэс, 2012. – 316 с. ISBN 978-985-7051-04-5
Тираж: 500 экз. Формат: 60х84/16
переплет
Пржыбань І.
Дысiдэнты права: пра «аксамітныя рэвалюцыі» 1989 года, спосабы легітымацыі, фікцыі легальнасці і сучасную версію грамадскае дамовы. [просмотров: 153 ]
Мы прызвычаеныя да ідэі, што нашае грамадства ёсць вынікам калектыўнай дамовы, а права – разумна збудаваным і натуральна справядлівым. Але гэта толькі фікцыі, то бок штучна створаныя разумовыя канструкцыі, паводле якіх мы ўпарадкуем сваё жыццё. Пра адрозненні легітымнасці і легальнасці, штучную прыроду права і ягоных палажэнняў, досвед канстытуцыйных зменаў у часе «аксамітных рэвалюцыяў» краінаў савецкага блока і звязаныя з гэтым складанасці, адрозненні прававых сістэмаў ліберальных дэмакратыяў і таталітарных грамадстваў ідзе гаворка ў кнізе чэшска-брытанскага тэарэтыка права, філосафа і аналітыка, прафесара Кардыфскага ўніверсітэта Ўэльса і Карлава ўніверсітэта ў Празе, доктара Іржы Пржыбаня. Кніга будзе цікавая як спецыялістам ў галіне канстытуцыйнага права, гісторыі права, філасофіі і тэорыі права, параўнальнага эўрапейскага правазнаўства, гэтак і студэнтам і аспірантам, а таксама шырокаму колу тых, хто цікавіцца сучасным станам даследаванняў асноваў станаўлення прававых сістэмаў і закладання прынцыпаў прававой свядомасці.
9 р.
купить
Мысленне паводле каштоўнасцяў / Юзэф Тышнэр ; пер. з пол. Т. Урублеўскай. – Мiнск : Эканомпрэс, 2012. – 452 с. ISBN 978-985-7051-05-2
Тираж: 500 экз. Формат: 60х84/16
переплет
Тышнэр Ю.
Мысленне паводле каштоўнасцяў. [просмотров: 128 ]
Юзэф Тышнэр (1931–2000) – польскі святар, філосаф, тэолаг, публіцыст, прафесар Папскай тэалагічнай акадэміі, адзін з лідараў руху Салідарнасці і суразмоўца Папы Яна Паўла II, адзін са стваральнікаў (разам з Г.-Г. Гадамэрам і К. Міхальскім) Інстытута навук пра чалавека ў Вене. “Мысленне паводле каштоўнасцяў” (1982) – адна з найбольш значных і ўплывовых кніг Ю.Тышнэра, прысвечаная разгляду сучаснай філасофіі і аксіялогіі, палеміцы з тамізмам, а галоўнае – пошуку выйсця з таго стану, які Тышнэр назваў “глыбокім крызісам уласнай надзеі”. Другой мэтай кнігі сам Тышнэр лічыў папулярызацыю філасофіі, патрэбу ў якой адчуваў з боку сучаснага яму польскага грамадства. Левінас, Гайдэгер, Гусэрль, Інгардэн – да іх звяртаецца Тышнэр, каб выйсці з “нашага агульнага крызісу надзеі”, але заклікае нас шукаць новыя словы і адказы, ствараючы новую навуку (або філасофію) пра Чалавека.
12 р.
купить
Песнь Песней в контексте мировой культуры : в 2 кн. Кн. 1. Поэтика Песни Песней и ее религиозные интерпретации / Г. В. Синило. – Минск : Экономпресс, 2012. – 680 с. ISBN 978-985-7051-01-4
Тираж: 500 экз. Формат: 60х90/16
переплет
Синило Г.В. биография
Песнь Песней в контексте мировой культуры : в 2 кн. Кн. 1. Поэтика Песни Песней и ее религиозные интерпретации. [просмотров: 344 ]
Монография посвящена исследованию шедевра библейской поэзии – Песни Песней, а также ее влияния на мировую культуру, как религиозную, так и светскую. Песнь Песней рассматривается на языке оригинала, в единстве формы и содержания. Загадочная библейская поэма о любви породила множество прочтений и интерпретаций – от прямых, любовно-эротических, до сакрально-мистических. В первой части монографии исследуются поэтика Песни Песней на языке оригинала и в сравнении с различными переводами, ее топика и стилистика в контексте древних ближневосточных культур, а также интерпретации библейской книги в еврейской и христианской традициях. Большой раздел посвящен Песни Песней как наиболее важному прецедентному тексту еврейской мистики, прежде всего Каббалы.
25 р.
купить
Малевич. Классический авангард. Витебск. 13. Альманах. – Мн.: Экономпресс, 2012. – 268 с.
Тираж: 300 экз. Формат: 60х90/16
обложка
Котович Т.В. Под ред.
Альманах "Малевич. Классический авангард. Витебск". Выпуск 13 [просмотров: 365 ]
Сборник статей по искусству.
11 р.
купить
Территория и государственные границы Беларуси в ХХ веке: от незавершенной этнической самоиндентификации и внешнеполитического произвола к современному status quo / С.Н. Хомич. – Минск: Экономпресс, 2011. – 416 с. ISBN 978-985-6479-60-4
Тираж: 100 экз. Формат: 60х90/16
обложка
Хомич С.Н. биография
Территория и государственные границы Беларуси в ХХ веке: от незавершенной этнической самоиндентификации и внешнеполитического произвола к современному status quo [просмотров: 1104 ]
Настоящая монография, пожалуй, является первой работой в белорусской историографии, где становление границ белорусского государства является самостоятельным предметом исследования. Раньше эта тема, в большинстве случаев, поднималась лишь в контексте политической истории, иллюстрируя отдельные моменты в развитии Беларуси. Автор подошел к проблеме формирования границ белорусского государства как к явлению более политическому, нежели этнографическому. Свою задачу он видит не в том, чтобы сравнить, насколько белорусская этническая территория совпала с территорией государственной. Цель исследования – показать, какие политические силы были вовлечены в процесс формирования государственных границ Беларуси, какова была степень их влияния, чем они руководствовались при принятии решений, какими доводами оперировали и, наконец, какие внешние факторы и каким образом повлияли на становление современных границ белорусского государства.
12 р.
купить
Малевич. Классический авангард. Витебск. 12. Альманах. – Мн.: Экономпресс, 2010. – 288 с., ил.
Тираж: 500 экз. Формат: 60х90/16
обложка
Котович Т.В. Под ред.
Альманах "Малевич. Классический авангард. Витебск". Выпуск 12 [просмотров: 715 ]
Сборник статей по искусству.
11.5 р.
купить
Вызовы креативности: культурная индустрия и культурная политика в Европе / И.Я. Мацевич. – Минск : Экономпресс, 2010. – 84 с. (на англ.яз.) ISBN 978-985-6479-57-4
Тираж: 100 экз. Формат: 60x90/16
обложка
Мацевич И.Я.
Вызовы креативности: культурная индустрия и культурная политика в Европе. [просмотров: 618 ]
Монография представляет собой анализ современных тенденций развития и реформирования культурной политики в странах Европейского Союза. Выявляя роль и место программ культурной и креативной индустрии в современной европейской культурной политике, автор ставит вопрос о перспективах их эволюции в рамках социальной теории "устойчивого креативного общества". Исследование опирается на политические программные документы Европейского Союза. Реконструкция концептуальных оснований политических программ реализуется посредством актор-сетевой теории. Монография адресована исследователям культурной политики и всем интересующимся развитием современной социальной теории. The monograph delineates the main tendencies of the EU cultural policy development. Revealing the role and place of cultural and creative industries programs in the contemporary European cultural policy, the author raises the question concerning the perspectives of their evolution in the framework of the social theory of "sustainable creative society". The research conclusions are derived from the analysis of the EU political program documents. The reconstruction of the conceptual foundations of political programs is fulfilled by means of the actor-network theory. The monograph is addressed to the researchers of cultural policy and all interested in the development of the contemporary social theory.
6 р.
купить
Россия, или Четвертый вопрос философии / А. И. Раскин; послесл. и науч. ред. А. Б. Демидов. – Минск : Экономпресс, 2010. – 496 с. ISBN 978-985-6479-56-8
Тираж: 800 экз. Формат: 60х90/16
переплет
Раскин А.И. биография
Россия, или Четвертый вопрос философии. [просмотров: 516 ]
Туманность исторического прошлого России, специфичность ее исторической жизни по сравнению с Западом и Востоком обусловили многообразные версии разгадки «лица России». Автор книги собрал воедино и подробно исследовал все «ответы», полученные философией России за два столетия, связав их с основными мировыми философскими системами, историческими событиями, на фоне которых происходили «поиски России», с русской литературой и личной судьбой каждого из плеяды выдающихся русских мыслителей. Книга написана в жанре интеллектуального расследования. В завершение автор предлагает принципиально новый взгляд на сущность России и разгадку ее «лица».
13.5 р.
купить
Малевич. Классический авангард. Витебск. 11. Альманах. – Мн.: Экономпресс, 2009. – 240 с., ил.
Тираж: 500 экз. Формат: 60х90/16
обложка
Котович Т.В. Под ред.
Альманах "Малевич. Классический авангард. Витебск". Выпуск 11 [просмотров: 962 ]
Сборник статей по искусству.
14 р.
купить
Танах и мировая поэзия / Г. В. Синило. – Минск : Экономпресс, 2009. – 880 с. ISBN 978-985-6479-52-9
Тираж: 800 экз. Формат: 84х108/32
переплет
Синило Г.В. биография
Танах и мировая поэзия. [просмотров: 711 ]
Книга посвящена исследованию духовных смыслов и поэтики Танаха (Еврейской Библии), ставшего первой частью Христианской Библии, но продолжившего свой путь в качестве Священного Писания еврейской религии. В книге рассматривается значение эстетики и поэтики Танаха для постбиблейской еврейской и европейской литератур, а также то влияние, которое оказали на развитие еврейской и европейской поэзии, религиозной и светской, пророческие книги и великие лирические книги Танаха – Книга Хвалений (Псалтирь), Песнь Песней, Экклесиаст. В поле зрения автора оказываются прежде всего еврейская, немецкая, еврейско-немецкая, русская, еврейско-русская и белорусская поэтические традиции. Книга будет полезна всем, интересующимся библейскими текстами и мировой литературой, но прежде всего – студентам-культурологам и филологам, магистрантам и аспирантам культурологических и филологических специальностей.
26 р.
купить
Феномены понимания. Контуры современной герменевтической философии / П. В. Барковский – Минск : Экономпресс, 2008. – 176 с. ISBN 978-985-6479-51-2
Тираж: 500 экз. Формат: 84х108/32
обложка
Барковский П.В. биография
Феномены понимания. Контуры современной герменевтической философии. [просмотров: 905 ]
Данная книга представляет собой попытку философского осмысления проблемы понимания в контексте герменевтической мысли в целом. Автор ставит целью обоснование фундаментального значения феномена понимания для современной философии и анализирует возможность развития герменевтики до всеобщей теории понимания. Работа основана на современной литературе, содержит подробный анализ авторских концепций ряда философов герменевтического направления, чьи произведения еще в полной мере не переводились на русский язык (Э. Бетти, Дж. Ваттимо, Г. Фигаль и др.). Книга адресована студентам, аспирантам и преподавателям философии, а также всем интересующимся актуальными проблемами герменевтики, семиотики, лингвистической философии.
6.5 р.
купить
Зов любви. Современное общество и Церковь: проблемы взаимопонимания / Р. Слесинский (свящ.). – Минск : Экономпресс, 2008. – 72 с. ISBN 978-985-6479-50-5
Тираж: 1000 экз. Формат: 84х108/32
обложка
Слесинский Р.
Зов любви. Современное общество и Церковь: проблемы взаимопонимания. [просмотров: 518 ]
Очерки, вошедшие в настоящий сборник, объединяет поиск соответствующего современности диалога Церквей, диалога Церкви и секуляризированного человека и общества на основе традиционных христианских ценностей.
3 р.
купить
Малевич. Классический авангард. Витебск. 10. Альманах. – Мн.: Экономпресс, 2008. – 304 с., ил.
Тираж: 500 экз. Формат: 60х90/16
обложка
Котович Т.В. Под ред.
Альманах "Малевич. Классический авангард. Витебск". Выпуск 10 [просмотров: 695 ]
Сборник статей по искусству.
15 р.
купить
Экономическая психология в России и Беларуси: Сб. науч. работ / Под ред. А.Л. Журавлева и В.А. Поликарпова. - Минск : Экономпресс, 2007. - 424с. ISBN 978-985-6479-32-1
Тираж: 800 экз. Формат: 84Х108/32
переплет
Журавлев А.Л., Поликарпов В.А. Под ред.
Экономическая психология в России и Беларуси. [просмотров: 1065 ]
Сборник научных трудов, подготовленный российскими и белорусскими учеными, посвящен современным проблемам отечественной экономической психологии. Рассматриваются проблемы экономической социализации и адаптации к различным социально-экономическим условиям, психология экономического поведения, маркетинга и рекламы, психология организационного управленческого взаимодействия. Предназначен для психологов, социологов, экономистов, философов, аспирантов и студентов соответствующих специальностей.
10 р.
купить
Метаморфозы нравственности : динамика исторических систем нравственности / Е. В. Беляева. - Минск : Экономпресс, 2007. - 464 с. ISBN 978-985-6479-42-2.
Тираж: 800 экз. Формат: 84х108/32
переплет
Беляева Е.В. биография
Метаморфозы нравственности : динамика исторических систем нравственности. [просмотров: 1115 ]
Нравы и обычаи, нормы и ценности, моральные принципы и идеалы обладают относительной устойчивостью и тем не менее подвержены историческим метаморфозам. Основное внимание автор уделяет соотношению и взаимодействию традиционной, модерной и постмодерной систем нравственности. Книга, написанная живым, доступным языком, заинтересует не только специалистов в области этики, но и более широкий круг читателей.
11.5 р.
купить
Модальная методология Давида Зильбермана / Елена Гурко. - Минск : Экономпресс, 2007. - 456 с. ISBN 978-985-6479-47-5
Тираж: 800 экз. Формат: 84х108/32
переплет
Гурко Е.Н. биография
Модальная методология Давида Зильбермана. [просмотров: 814 ]
Книга посвящена одной из трех основополагающих философских теорий (наряду с теориями аналогии и культурной традиции), разработанных выдающимся русско-американским философом Давидом Вениаминовичем Зильберманом (1938-1977). Концепция модальной методологии, о которой идет здесь речь, рассматривается Зильберманом как "философия 21 века", идущая на смену пессимистической идее упадка и конца философии. Модальная методология основывается Зильберманом на радикально новой для западной философии идее дополнительности различных типов философствования, результатом которой становится Philosophia Universalis.
12 р.
купить
Малевич. Классический авангард. Витебск. 9. Альманах. – Мн.: Экономпресс, 2007. – 240 с., ил.[2].
Тираж: 250 экз. Формат: 60х90/16
обложка
Котович Т.В. Под ред.
Альманах "Малевич. Классический авангард. Витебск". Выпуск 9 [просмотров: 797 ]
Сборник статей по искусству.
7 р.
купить
Основы логики теоретической науки / Владимир Лапиков. - Минск : Экономпресс, 2006. - 464 с. ISBN 985-6479-46-0
Тираж: 214 экз. Формат: 84х108/32
обложка
Лапиков В.В.
Основы логики теоретической науки. [просмотров: 1450 ]
Особенность настоящей работы заключается в том, что она написана в строгом соответствии с предложенными в ней законами и правилами, цель которых - предоставить отечественной науке современный инструментарий, без которого невозможно логическое построение и изложение работ в области теоретических наук. Издание адресовано научным работникам, а благодаря доступному изложению будет несомненно полезно каждому человеку, заинтересованному в автономном конструировании своего мышления.
11 р.
купить
Страницы: пред.   1   2   3   4   5   след.